I M P O R T A N T

1.200 lei, stimulent financiar pentru tinerii care se căsătoresc

Tinerii care își întemeiază o familie primesc, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local Titu adoptată în anul 2018, la inițiativa domnului primar Traian Niculae, un stimulent financiar în cuantum de 1.200 lei.

Pentru a beneficia de acest sprijin bănesc trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– cel puțin unul dintre soți să fie la prima căsătorie

– cel puțin unul dintre soți să aibă domiciliul în orașul Titu

– cel puțin unul dintre soți să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani

Solicitantul poate beneficia o singură dată de acordarea stimulentului financiar pentru constituireafamiliei. Stimulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data oficieriicăsătoriei, conform certificatului de căsătorie.

Cererea se va depune personal, de către unul dintre soți, la sediul Primăriei Titu, însoțită de următoareledocumente:- actele de identitate ale soților (original și copie);- certificatul de căsătorie (original și copie);- declarație pe proprie răspundere că cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie;- extras de cont bancar pentru efectuarea viramentului bancar, daca e cazul.

Cererea de acordare a stimulentului financiar pentru constituirea familiei va fi analizată în termen de 15zile de către o comisie numită prin Dispoziție a Primarului, care va întocmi un referat motivat deaprobare sau respingere al acesteia.

Stimulentul financiar se acordă numai dacă solicitarea a fost făcută in termenul de 45 de zilecalendaristice de la încheierea căsătoriei, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor sus-menționate șinumai în situația în care nu a intervenit desfacerea căsătoriei până la data plății.

Pentru solicitanții care îndeplinesc doar condițiile de la art.1, alin 2, lit a și b, stimulentul financiar se vaacorda cu avizul primarului orașului Titu.Sumele necesare pentru plata stimulentului financiar vor fi suportate din bugetul local al orașului Titu.