Având în vedere:
– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile H.G. nr. 1183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Ordinul comun nr. 2.282/156/2021 al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă;

Luând în considerare adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa sub nr. 11217/09.11.2021, prin care a fost comunicată rata de incidenţă cumulată la 14 zile;
În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 209, comunicat spre analiză şi dezbatere membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 09 noiembrie 2021;
În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,
Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița, adoptă prezenta HOTĂRÂRE:
Art.1. În toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, începând cu data de 10.11.2021 se vor aplica măsurile specifice prevăzute de H.G. nr. 1183/08.11.2021, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.
Art.2. La nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021.
Art.5. Comitetele locale pentru situații de urgență din toate unitățile administrativ-teritoriale vor informa de urgență persoanele fizice/juridice/autoritățile care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea măsurilor prevăzute de H.G. nr. 1183/08.11.2021.
Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare acesteia stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița își încetează aplicabilitatea.
Art.7. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA
PREFECT,
dr. ing. AURELIAN POPA