Catre cetatenii orasului Titu,

Va  informam ca Prefectul județului Dâmbovița, în aplicarea prevederilor  Ordinului Ministrului Agriculturii și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020, publicat în M.O. nr. 320/16.04.2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, a emis Ordinul nr. 241/27.04.2020 privind constituirea comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică din anul 2020.

Astfel, utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute. În baza înştiinţărilor, comitetul local pentru situaţii de urgenţă va întocmi un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înştiinţărilor, pe care îl transmite către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ.

În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole din care fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene. Membrii comisiiilor se deplaseaza pe teren, impreuna cu fermierul, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole.

 Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole. Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în primăvară, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţean şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ca urmare, reprezentantii direcţiei pentru agricultură judeţene,vor întocmi un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, pe care îl vor transmite către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea promovării și a finanțării acțiunilor și măsurilor urgente de intervenție în vederea înlăturării efectelor fenomenului de secetă pedologică la culturile agricole.

De asemenea, va informam cu privire la necesitatea încheierii poliţelor de asigurare facultativă a culturilor agricole pentru calamităţi in vederea protejarii investitiei in diferite situatii greu de prevazut.

VICEPRIMAR,

OVIDIU POPESCU